Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

ĐẠI THỤ NỞ HOA

KÍNH TẶNG ĐẠI TÁ CHỦ NHIỆM LƯƠNG TOÁN
VÀ CLB HOA ĐẠI THỤ (HÀ NỘI)