Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

TINH THẦN VIỆT NAM

BỊ DẪN TRƯỚC VỚI 5KG CỬ GIẬT VÀ 4KG CỬ ĐẨY
NHƯNG TRỊNH VĂN VINH BẤT NGỜ QUYẾT ĐỊNH 
NÂNG MỨC CỬ ĐẨY TĂNG VỌT TỪ 162 LÊN 172 KG
ĐẠT TỔNG CỬ 307KG, GIÀNH LẠI HUY CHƯƠNG
VÀNG CỬ TẠ HẠNG 62KG. MỘT KỲ TÍCH 
ĐÁNG KHÂM PHỤC TẠI SEAGAMES-29.